SPRZEDAM DZIAŁKĘ
tel. 605-533777


Oferowana działka ma ok. 1,4ha i posiada dwie drogi dojazdowe. Pierwsza znajduje się od drogi krajowej numer 203 (Koszalin - Dąbki). Druga droga dojazdowa jest od drogi Bielkowo-Dobiesław.

Odległość w linii prostej do jeziora Bukowo to ok. 2km, a do morza 3km.

Działka nie jest uzbrojona.

Bielkowo
 
Bielkowo jest najbardziej na północ wysuniętą wsią gminy Sianów (www.sianow.eu).
Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z 1183 r. (!).  Wtedy została odnotowana jako „wieś klasztorna”. Od 1226 r. do 1945 r. obowiązywała nazwa Belkow.
 
Liczba mieszkańców na dzień 18.10.2004 wynosiła 269. Powierzchnia ewidencyjna obrębu: 987,6 ha.
 
ZARYS HISTORYCZNY
Początkowo była to własność klasztoru w Kołbaczu podarowana przez księcia Świętopełka, a po wprowadzeniu reformacji (od 1537 r.) znajdowała się w domenie książęcej. Toteż chłopi początkowo byli zobowiązani do służby w folwarku bukowskim, a po sekularyzacji dóbr klasztornych, w folwarku książęcym. Na czele wsi stał sołtys, pełniący też funkcję sądowniczą, gdyż posiadał prawo rozstrzygania sporów wiejskich. Posiadał też przywileje – dwukrotnie większą zagrodę i większe nadanie ziemi. W rejestrach majątków Królestwa Pruskiego pochodzących z 1786 r. zarejestrowano:
           1 gospodarstwo sołtysa,
           17 gospodarstw chłopskich,
           3 gospodarstwa zagrodnicze,
           2 chałupników,
           karczmarza
           kowala,
co łącznie dało 51 domostw.
Ponad sto lat później odnotowano 57 domostw, a w 1925 r. – 63 budynki mieszkalne. W 1939 r. odnotowano już sklep spożywczy i punkt pocztowy.
Liczba mieszkańców – odwrotnie niż liczba domostw – malała: z 491 w 1868 r. do 319 w 1939 r.


INSTYTUCJE KOŚCIELNE I ŚWIECKIE
Pierwsze wzmianki dotyczące kościoła we wsi zanotowano w XIII w., a XVIII w. pojawiły się informacje o parafii w Bielkowie. Pierwszy kościół, prawdopodobnie gotycka budowla kamienna, po pożarze w XIX w. został przebudowany w stylu neogotyckim. Obecnie jest to kościół rzymsko-katolicki.
 
W 1786 r. pojawiły się pierwsze wzmianki o nauczycielu, a w drugiej połowie XIX w. odnotowano szkołę prowadzoną przez zakrystiana.
 
W 1786 r. wzmiankowano także karczmę, której lokalizacja jest obecnie nieznana.
 
PRZEMYSŁ I TECHNIKA:
Wzmianki o kuźni z XVIII w., potwierdzono w 1868 r.
W tym samym roku odnotowano wiatrak (obecnie nie istnieje).ZABUDOWA WSI
Mieszkalna – dominują domy murowane (XIX/XX w.) szerokofrontowe z bogatym wystrojem elewacji oraz wąskofrontowe (typ mieszkalno-gospodarczy).
Gospodarcza – budynki mieszkalno-gospodarcze, budynki inwentarsko-magazynowe, stodoły ryglowe i szachulcowe.
 
OCENA WALORÓW ZABYTKOWYCH
Jest to miejscowość z krajobrazem kulturowym o wartościach zabytkowych. Istotne walory:
  • Dobrze zachowane rozplanowanie wsi owalnicowej; charakterystyczny rytm zabudowy pierzei - przemiennie posadowione domy szeroko- i wąskofrontowe.
  • Zespół dobrze zachowanej zabudowy tradycyjnej z XIX/XX w. o walorach architektonicznych.
  • Kilka zachowanych „zielonych bram” przed zagrodami (para drzew przed budynkiem mieszkalnym).


BIELKOWO – KIERUNKI ROZWOJU
Bielkowo to strefa rozwoju funkcji osadniczej oraz zachowania istniejących funkcji rolniczo-usługowych o charakterze ekologicznym na terenach istniejącego zainwestowania rolniczego, z możliwością rozwoju osadnictwa w obszarze wsi. Istotnym czynnikiem rozwoju jest położenie wsi – wieś podmiejska, bliskość terenów rekreacyjnych (Jezioro Miedwie, Puszcza Bukowa).